REGULAMIN

Regulamin zakupów w strony internetowej ebooki.shop.pl

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Administrator („EBOOKI.SHOP.PL”) – EBOOKI.SHOP.PL  adres korespondencyjny:  Anielewicza 27/23, Warszawa, 01-026

email:  admin@EBOOKI.SHOP.PL

Sklep – prowadzona przez EBOOKI.SHOP.PL platforma, umożliwiającą Użytkownikom wyposażonym w odpowiednie urządzenie końcowe do zapoznawania się z Produktami i Usługami Sprzedającego, oraz zawieranie umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług.
Plik – niezapisane na nośniku materialnym treści cyfrowe, a w szczególności ebook, audiobook, videokurs oferowane przez EBOOKI.SHOP.PL za pośrednictwem Sklepu, w ramach świadczenia usług.
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE

2.1. Użytkownik, który dokonuje w Sklepie zakupów Plików, może korzystać z nich pod warunkiem spełnienia przez urządzenia końcowe Użytkownika następujących wymagań technicznych:
a. pliki MOBI – czytnik Amazon Kindle, tablet, smartphone, komputer PC/Mac z zainstalowana aplikacją do otwierania plików MOBI.
b. pliki ePUB i PDF– komputer klasy PC lub Mac z monitorem o rozdzielczości minimalnej 800×600 pikseli, wyposażony w system operacyjny oraz program zdolny otwierać pliki ePUB, PDF (np. Adobe Acrobat Reader, Calibre, MobiPocket Reader), lub inne urządzenie końcowe, w tym czytnik ebooków, smartphone, tablet z zainstalowaną aplikacją do odtwarzania ww plików.

III. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

3.1. W ramach prowadzonego Serwisu, EBOOKI.SHOP.PL oferuje sprzedaż produktów oraz treści cyfrowych Użytkownikom, po wcześniejszym dokonaniu zamówienia przez Użytkownika.
3.2. Zawarcie umowy następuje po złożeniu przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty lub poprzez kliknięcie na klawisz „DO KASY” – lub „ZAPŁAĆ” w przypadku zakupu przez naffy.
3.3. Użytkownik może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
3.4. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on na podany wcześniej adres email wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, oraz pouczenie o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy lub potwierdzenie o utracie prawa do odstąpienia, w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy.
3.5. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
3.6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów i usług znajdujących się w ofercie bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
3.7. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.
3.8. Realizacja zamówień treści cyfrowych nastąpi natychmiast po zaksięgowaniu przez Sklep wpłaty, zamówiony ebook zostanie przesłany w formie linku do pobrania, na podany w zamówienie adres email. Proces ten w zależności od wybranego modelu płatności może trwać od kilku sekund (Paypal) do kilku dni (zwykły przelew).
3.9. EBOOKI.SHOP.PL nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem email, podanym przez Użytkownika.
3.10. Promocje dostępne w Sklepie nie łączą się ze sobą, chyba, że EBOOKI.SHOP.PL przewidział możliwość łączenia promocji, o czym Użytkownik zostanie poinformowany na stronach Sklepu, przed złożeniem zamówienia.
3.11. Wszystkie produkty, teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronie internetowej Sklepu są własnością EBOOKI.SHOP.PL, lub EBOOKI.SHOP.PL posiada stosowne uprawnienia do korzystania z nich i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.) oraz prawa własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 z poźn. zm.). Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów, wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
3.12. Użytkownik, który nabył produkty lub pliki w Sklepie, może użytkować je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.). Niedozwolone jest powielanie produktu, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej ze Sklepem.
3.13. Wszelkie Produkty i Pliki dostępne w Sklepie – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, chyba że co innego wynika z licencji, o czym EBOOKI.SHOP.PL poinformuje w karcie produktu (np. Open source).

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Użytkownik może:
a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że EBOOKI.SHOP.PL niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Użytkownik nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna;
b. żądać wymiany rzeczy na wolne od wad albo usunięcia wady. Sklep jest zobowiązany wymienić wadliwą rzecz na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
4.2. Użytkownik może zgłaszać reklamacje wysyłając wiadomość na adres admin@EBOOKI.SHOP.PL, z dopiskiem „reklamacja”.
4.3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanej rzeczy w Sklepie (np. potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, numer transakcji, etc.). Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Nabywcy i powiadomi go o dalszym postępowaniu.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

5.1. Z zastrzeżeniem pkt 5.2, zgodnie z „Ustawą o prawach konsumenta” (Dz. U. 2014.827), Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument nie musi podawać przyczyny.
5.2. Treści cyfrowe:  W przypadku wyrażania przez Konsumenta zgody na rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania go przez EBOOKI.SHOP.PL o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Pliku – podania adresu email i opłacenia ebooka – co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  Jeżeli Konsument  wyraził zgodę na automatyczne wysyłanie plików po ich zakupie, traci on swoje uprawnienie do odstąpienia od umowy z chwilą dokonania i opłacenia zakupu.

Art. 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (…)

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.” (ustawa o prawach konsumenta)

5.3. Oświadczenie od odstąpieniu od umowy Konsument może przesłać emailem na adres: admin@EBOOKI.SHOP.PL z dopiskiem „zwrot”.
5.4. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się umowę za niezawartą. EBOOKI.SHOP.PL nie później niż w terminie 14 dni zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. EBOOKI.SHOP.PL dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

VI. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

6.1. Użytkownik składając zamówienie w Sklepie internetowym wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych (adres email) w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.
6.2. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia. Niniejsza zgoda obejmuje przekazywanie danych wyłącznie do serwisów obsługujących płatności internetowe  w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego, Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
7.2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice. Więcej informacji znajduje się na stronie http://uokik.gov.pl.
7.3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

Regulamin obowiązuje od dnia 10.12.2017.
Opinie i pytania dotyczące pracy strony internetowej EBOOKI.SHOP.pl prosimy przesyłać na adres admin@EBOOKI.SHOP.PL.